Pedagogisch Beleidsplan Kinderopvang in je Sas

De opvang locatie

Kinderopvang in je Sas is gelegen aan de rand van het dorp Siddeburen en is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar.
Het pand, een voormalige kampeerboerderij, is nu in gevestigd een creatief centrum en nu ook een kinderopvang, die bezetting heeft van zo'n 30 kinderen. Kinderopvang in je Sas beschikt over een grote binnenruimte en een zo nog grotere buitenruimte.
Hiernaast maakt kinderopvang in je Sas gebruik van faciliteiten in de directe omgeving, zoals het bos en de speeltuin.

Kinderopvang

De kinderopvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De kinderen worden hier opgevangen in een gezellige grote ruimte door gediplomeerde medewerkers. Hier staat het kind, de ontwikkeling en de veiligheid daarvan centraal.

Buitenschoolse opvang

Ouders met schoolgaande kinderen tot 13 jaar hebben de mogelijkheid op BSO in je Sas gebruik te maken van voorschoolse-, tussenschoolse-, naschoolse- en/of vakantieopvang.
De opvang wordt zeer flexibel aangeboden.

Pedagogische doelstellingen

Een gemotiveerd team werkt bij kinderopvang in je Sas aan:
a) het realiseren van een pedagogisch klimaat waarin kinderen kunnen spelen, ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen;
b) het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, waarbij rekening wordt gehouden met de eigenheid en de achtergrond van het kind;
c) het begeleiden van het kind in diens ontwikkeling als individu.

De ontwikkeling

Er zijn 4 ontwikkelingaspecten:

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Taalontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Motorische ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling


Hieronder wordt verstaan: het leren omgaan met zichzelf en met anderen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Het aangaan en onderhouden van sociale relaties,
 • Omgaan met verschillen,
 • Rekening houden met emoties van anderen,
 • Uiten van emoties,
 • Weerbaarheid,
 • Zelfvertrouwen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij bij kinderopvang in je Sas een van de belangrijkste ontwikkelingsaspecten bij het kind. Het is van grote invloed op de andere ontwikkelingsaspecten.

Hoe gaan wij hiermee om bij kinderopvang in je Sas,

 • De groepsleiding is zich bewust van zijn/haar houding tegenover het kind.
 • De groepsleiding respecteert het kind en begeleid deze bij het uiten van verschillende emoties.
 • De groepsleiding beteed veel aandacht aan het wennen op de  groep en de overdracht naar de ouders.
 • De groepsleiding is zich bewust van wat het kind emotioneel aan kan.
 • De groepsleiding heeft oog voor verschillen in religie, cultuur enz. en benaderd deze positief.
 • De groepsleiding informeert ouder/ verzorgers, informeert naar opvallende zaken in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Taalontwikkeling,

Taal in een onmisbare factor in de menselijke communicatie. Door de manier waarop het kind iets zegt kan het duidelijk maken hoe het zich voelt, wat het van iets vind, of het verdrietig is enz. Door taal kan het mensen naar zich laten luisteren en leert het nadenken. De wijze waarop het kind zich uitdrukt is afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt.

 

Hoe gaan wij hiermee om bij kinderopvang in je Sas

 • De groepsleiding spreekt goed en duidelijk Nederlands.
 • De groepsleiding stimuleert tot spreken en gaat in zonder meer in op gebaren.
 • De groepsleiding stimuleert het kind tot vertellen.
 • De groepsleiding houdt de ontwikkeling van het kind bij door te observeren.
 • De groepsleiding leest en zingt veel met het kind.
 • De groepsleiding geeft informatie aan de ouders/verzorgers, en informeert naar opvallende zaken met betrekking tot de taalontwikkeling van het kind.

 

Cognitieve ontwikkeling

Hieronder verstaan wij de ontwikkeling van het leren denken. Er zijn individuele verschillen waarop het kind zich ontwikkelt. De aanleg en de motivatie van het kind spelen een grote rol in het uiteindelijke niveau dat het zal bereiken. Voor de cognitieve ontwikkeling zijn de waarneming, de taalontwikkeling en het geheugen van groot belang. De omgeving speelt bij dit alles een rol van betekenis.

 

Hoe gaan wij hiermee om bij kinderopvang in je Sas

 • De groepsleiding biedt passend materiaal aan.
 • De groepsleiding heeft een stimulerende houding.
 • De groepsleiding accepteert wanneer een kind geen zin heeft om bezig te gaan met een bepaald materiaal. (tenzij dit vaak voorkomt).
 • De groepsleiding gaat in op de interesses van het kind.
 • De groepsleiding houdt de ontwikkeling bij door middel van observeren.
 • De groepsleiding geeft informatie aan ouders/verzorgers, en informeert naar opvallende zaken in de cognitieve ontwikkeling van het kind.

 

Motorische ontwikkeling

Motorische ontwikkeling betreft de ontwikkeling van de lichaamsbeheersing. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de fijne en grove motoriek. Een goede motorische ontwikkeling is van belang omdat het kind erdoor in staat wordt gesteld de wereld te ontdekken. Het kind leert zo de eigen mogelijkheden kennen op basis van de eigenschappen van de omgeving. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, wat bijdraagt aan het groeiend zelfvertrouwen van het kind.

 

Hoe gaan wij hiermee om bij kinderopvang in je Sas

 • De groepsleiding let op de veiligheid,
 • De groepsleiding biedt stimulerend speelgoed aan,
 • De groepsleiding moedigt het kind aan de mogelijkheden van het eigen lichaam te leren kennen.
 • De groepsleiding houdt de ontwikkeling van het kind bij middels oberveren,
 • De groepsleiding informeert ouders/verzorgers, informeert naar opvallende zaken in de motorische ontwikkeling.


Beleid vier-ogen principe

 
Het vier-ogen principe:  veiligheid voor alles: zorgen voor vier ogen, vier oren en transparantie. Vanaf 1 juli 2013 wordt het “vierogenprincipe” verplicht gesteld voor de dagopvang. Het vierogenprincipe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de  groep staan, zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren.
De oudercommissie heeft hierin adviesrecht. En de GGD controleert hier ook op. Kinderopvang in je Sas heeft hiervoor een protocol opgesteld, welke bij alle leidsters bekend is.